WordPress เครื่องมือสร้างเว็บไซต์

ตั้งค่าเบื้องต้นก่อนใช้ WordPress

wordpress logo

สิ่งแรกที่ต้องการก่อนเริ่มใช้งาน WordPress

หลังจากที่เราสามารถติดตั้ง และ Login เข้าไปยังเว็บไซต์ของเราแล้ว ขั้นตอนต่อมา เราจำเป็นจะต้องไปกำหนดรายละเอียดเว็บไซต์ของเราก่อน

อย่างเช่น เว็บไซต์ของเราชื่ออะไร รวมทั้งรายละเอียดเบื้องต้นที่จำเป็นที่เจ้าของเว็บต้องรับทราบ

วิธีกำหนดชื่อเว็บไซต์บน WordPress

 1. หลังจาก Login เข้าเว็บไซต์ได้แล้ว
 2. ให้สังเกตเมนูทางด้านซ้ายมือชื่อ Setting
 3. คลิกหัวข้อ General
 4. จากนั้น ให้เติมข้อความเบื้องต้นดังนี้
  1. Site Title ชื่อเว็บไซต์
  2. Tagline สโลกแกนของเว็บ
  3. Site Language ภาษาที่ใช้บริเว็บ (แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ)
  4. Timezone ให้เลือก UTC+7
  5. Date Format เลือกรูปแบบการแสดงวันที่ อาจเป็นวันเดือนปี
  6. Time Foramt เลือกรูปแบบแสดงเวลา
  7. WeekStarts On ให้เลือก Monday
 5. บันทึกโดยคลิก Save Changes
 6. กลับไปที่เมนูหัวข้อ Reading
  1. Your homepage displays ให้ใช้ค่าที่ WordPress กำหนดไว้
  2. Blog page show at most สามารถปรับจำนวนการแสดงเนื้อหา (Posts) ตามที่ต้องการ
 7. จากนั้นคลิก Save Changes ได้เลย (ข้ออื่นๆ แนะนำให้ข้ามไปก่อน

หลังจากตั้งค่าเบื้องต้นข้างต้นเสร็จแล้ว ถ้าเราเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา จะพบว่า ชื่อเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้ว แต่หน้าตา อาจจะยังดูแปลกๆ เป็นเพราะเว็บไซต์ของเรายังไม่มีเนื้อหา แนะนำว่า ให้เริ่มทำการบันทึกข้อมูลจากเมนู Posts สัก 3-5 รายการก่อน จึงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และเข้าใจการสร้างเว็บมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดวิธีการตั้งค่าข้างต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้งาน WordPress ในส่วนรายละเอียดที่เหลือ แนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนหลังจากที่ได้มีการใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เว็บไซต์ WordPress ของเรามีปัญหาในเรื่องการแสดงผลที่อาจผิดพลาได้