สร้างตาราง เก็บไว้บน Database

build-database

สร้างตาราง (Table) บน Database

หลักจากที่เราได้ทำการสร้างฐานข้อมูล (database) แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างตาราง (table) เพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูล แต่ถ้าคุณสร้างเว็บด้วย CMS

(ตัวอย่างเช่น Joomla, WordPress เป็นต้น) เราไม่จำป็นต้องมาเสียเวลาสร้างตาราง เพราะระหว่างการติดตั้ง CMS เหล่านี้ จะมีการสร้าง table ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามถ้าคุณกำัลังหัดพัฒนาเว็บ การเรียนรู้และทำความเข้าใจในการสร้างฐานข้อมูล ก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างมาก

การพัฒนาเว็บในระดับมืออาชีพ การใช้งานฐานข้อมูลหรือ database เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ขั้้นตอนการสร้างตาราง (Crate Table)

 1. คลิกเลือกฐานข้อมูล (ที่เคยสร้างไว้)
 2. ตั้งชื่อตาราง ในช่อง ชื่อ (Name) และในช่อง Number of fields ใส่จำนวนฟิล์ด (บางเวอร์ชั่น อาจมีชื่อต่างกัน number of columns)
 3. กดปุ่ม ลงมือ (Go)
 4. ต่อไปเป็นการกำหนดรายละเอียดของแต่ละฟิล์ดว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างดังนี้
  • ฟิล์ด หรือ Column – ให้ใส่ชื่อฟิล์ด์ เช่น ID_Number เป็นต้น
  • ชนิด หรือ Type – ให้ใส่ว่า จะให้ใส่เป็นตัวเลข วันที่ หรือข้อความ และอื่นๆ ?เพื่อป้องกันการใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด
  • ความยาว หรือ Length – ให้ใส่ว่าฟิล์ดนี้จะใส่ข้อความหรือตัวเลขได้จำนวนไม่เกินเท่าไหร่
 5. หลังจากำหนดชื่อแต่ละฟิล์ดเสร็จแล้ว ใ้ห้กดปุ่ม Create table หรือ Save (ทั้งนี้ขึ้นกับ phpMyAdmin ที่อาจต่างเวอร์ชั่นกัน)

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถมีตาราง ไว้ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลแล้วครับ อย่างไรก็ตามสำหรับมือใหม่ คงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและใส่รายละเอียดของแต่ละฟิล์ดว่าจะเลือกอย่างไร ดังนั้น แนะนำว่าให้ไปศึกษาการกำหนดค่าของฟิล์ด์บนตารางก่อน จึงค่อยมาสร้างบน phpMyAdmin เพราะไม่งั้นสับสนอย่างแน่นอน

สำหรับมือใหม่ แนะนำว่าให้ศึำกษาและทำความเข้าใจแบบคร่าวๆ ก็พอ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บในระดับสูงต่อไป อย่างไรก็ตาม อยากให้คนทำเว็บทุกคนเข้าใจว่า การสร้างฐานข้อมูล และตาราง จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเว็บในระดับมืออาชีพ ถึงแม้ว่าเครื่องมือใหม่จะมีการสร้างตารางให้อัตโนมัติ แต่ในบางครั้ง เราอาจมีความจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไข หรือตรวจสอบข้อมูลในตารางเหมือนกัน