Disruptive Technology คืออะไร

Tecnology

เทคโนโลยี ดีจริงหรือไม่

ถ้าพูดถึงโลกในวันนี้ คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า เป็นโลกของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ในหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย หลายๆ อย่างก็กระทบกับชีวิตประจำวัน กระทบกับงาน รวมทั้งกระทบกับความเป็นอยู่

ปัจจุบัน อาจมีคนตกงานเพราะเทคโนโลยี มีการนำเทคโนโลยีเข้าทำงานแทนคน (Robot) เข้ามาช่วยคิด (AI) การขายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เข้ามาแทนที่ในการขายแบบดังเดิม แล้ววันนี้ เราควรจะปรับตัวอย่างไร เพื่อให้อยู่รอดในโลกใบนี้

Disruptive Technology คืออะไร

คำว่า Disrupt หมายถึง “ทำลาย” ส่วนคำว่า Technology ภาษาไทยคือใช้คำว่า เทคโนโลยีเหมือนกัน แต่อาจแปลได้ว่า หมายถึง การใช้ความรู้ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ในการใช้งานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

ดังนั้น คำว่า “Disruptive Technology” น่าจะหมายความถึง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้น แต่ส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์เดิมเกิดความเสียหาย และไม่สามารถอยู่รอดได้

ดังจะเห็นได้ว่า หลายๆ ธุรกิจในโลกปัจจุบัน ได้สูญหายไปจากตลาด ไม่ว่าจะเป็น Kodak, Blockbuster, Compaq, Blackberry หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น

วิธีทำให้อยู่รอดจาก Disruptive Technology

มีคำอยู่คำหนึ่งที่มักใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Disruptive Technology นั่นคือ “Transformation” ซึ่งมีความหมายถึง “การเปลี่ยนแปลง” ดังนั้น สำหรับตัวเจ้าของกิจการเอง คงต้องมาเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการตลาด พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นว่า มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจของเราอย่างไร รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากร ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างธุรกิจขายสินค้า

แต่เดิม การขายสินค้าจะใช้พนักงานเข้าไปนำเสนอ และการขายสินค้าโดยตรง โดยจะมีเงินเดือนและค่าคอมมิสชั่นเป็นผลตอบแทน ขายได้มาก ย่อมได้ค่าคอมฯ มาก ส่วนใหญ่พนักงานจะเข้าวิ่งเข้าไปหาลูกค้าเอง

ปัจจุบัน สินค้ามีการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ พนักงานขายอาจไม่จำเป็นต้องมี แต่ต้องมีพนักงานที่มีความรู้ในการใช้งานแอป ไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook หรือแม้กระทั่ง Email เพื่อใช้สำหรับการสื่อสาร

ในส่วนของพนักงาน จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านการทำการตลาดออนไลน์ หรือการทำ “Digital Marketing” ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสื่อสาร รวมทั้งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและครอบคลุมลูกค้ามากขึ้น

เว็บไซต์” เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำให้คนทั่วโลก รู้จักเราได้ง่ายขึ้น เพราะเว็บไซต์สามารถเป็นร้านค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัวโมง ไม่มีวันปิด แถมยังสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา หลังจากการมีเว็บไซต์แล้ว สิ่งสำคัญอันดับต่อมา นั่นคือ เราจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราว่า มีมากมายเพียงใด และมาจากช่อทางไหนบ้าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจำพวก Analytic Tools

นอกจากนี้ การทำการตลาดผ่าน Google ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทเว็บด้วยวิธี Search Engine Optimization (SEO) รวมทั้งการโฆษณาในลักษณะ Search Engine Markeirng (SEM) ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน

ยิ่งตัวเรามีความเข้าใจเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ย่อมได้เปรียบทั้งทางด้านการปรับตัวและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สรุปการทำธุรกิจในโลกของเทคโนโลยี

รายละเอียดข้างต้น เป็นเพียง “ข้อมูลพื้นฐาน” เพื่อช่วยในการป้องกันปัญหาที่อาจจะมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจโดยตรงหรือทางอ้อม สำหรับตัวเราซึ่งบางคนอาจอยู่ในฐานะของพนักงาน ยิ่งจำเป็นจะต้องเรียนรู้ และศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปพร้อมกับการเรียนรู้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Media ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับกับการเปลียนแปลงที่รวดเร็วอย่างมากของเทคโนโลยีในปัจจุบัน