เจาะลึกตำแหน่งงานไอทีของโรงแรม

ตำแหน่งงานไอที สำคัญไฉน

ลองคิดดูเล่นๆ ถ้าลูกค้าที่กำลังต้องการ check-out ต้องรีบไปให้ทัน Flight ของเครื่องบิน แต่บังเอิญ คอมพิวเตอร์เกิดเสียขึ้นมาอย่างกระทันหัน เราจะมีแนวทางแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร ไม่มีเจ้าหน้าที่ไอที ปัญหานี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกโรงแรม ดังนั้น การมีแผนกไอที น่าจะตอบโจทย์ปัญหานี้ได้ไม่มากก็น้อย

หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่แผนกไอที

ไม่ใช่แต่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่แผนกไอทียังมีหน้าที่อบรม ให้ความรู้กับพนักงานทุกคนที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ใช้ซอฟต์แวร์ให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังต้องคอยศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

เราลองมาสรุปหน้าที่หลักๆ ของเจ้าหน้าที่แผนกไอทีกันสักหน่อย

 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ให้คำปรึกษาการเลือกซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • จัดทำงบประมาณด้านไอทีของทั้งโรงแรม
 • ประสานงานและจัดทำสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านไอที
 • ให้การอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำการ Preventive maintenance หมายถึง การตรวจสอบซอฟต์แวร์ และทำความสะอาดฮาร์ดแวร์เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อลดและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
 • เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้

นอกจากหน้าที่หลักๆ ข้างต้นของเจ้าหน้าที่แผนกไอทีแล้ว ปัจจุบันระบบออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน เจ้าหน้าที่แผนกไอที จึงควรมีความรู้เข้าใจทางด้าน เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ตลอดจนเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ทีมงานของโรงแรมได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่แผนกไอทีของโรงแรม

ขอยกตัวอย่างชื่อตำแหน่งของแผนกไอทีในธุรกิจโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง แต่ละโรงแรมอาจมีการเรียกชื่อตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ไอทีที่แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดและนโยบายของแต่ละโรงแรมเป็นหลัก

 • I.T. Officer
  เจ้าหน้าที่ไอทีระดับล่างสุด ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์โดยตรง เน้นแก้ไขปัญหาของพนักงานด้วยกันเป็นหลัก หรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกโดยดตรง

  ตำแหน่ง I.T. Officer อาจรับจากพนักงานที่จบใหม่ด้านไอที หรือ พนักงานที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์แต่ทำงานโรงแรมมาก่อน โดยเฉพาะถ้าเคยทำงานด้าน Front Office จะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • I.T. Supervisor
  เจ้าหน้าที่ไอทีระดับหัวหน้าของตำแหน่ง I.T. Officer ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของพนักงานเองและของลูกค้า รวมทั้งให้คำแนะนำและสอนงานโดยตรงให้กับ I.T. Officer

  ตำแหน่ง I.T. Supervisor ควรมีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีโรงแรม ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี และมีความรู้ระบบซอฟต์แวร์โรงแรม

 • Assistant I.T. Manager
  รองผู้จัดการแผนกไอที บางโรงแรมอาจมีตำแหน่งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของ ผู้จัดการแผนกไอทีได้ กรณีมีการลาหรือลาออก ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ จะทำงานใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกับตำแหน่ง I.T. Manager สำหรับรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอให้ดูจากตำแหน่ง I.T. Manager

  ตำแหน่ง Assistant I.T. Manager ควรมีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีโรงแรม ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี

 • I.T. Manager
  ผู้จัดการแผนกไอที โรงแรม 4-5 ดาวทั่วไป จะมีตำแหน่งนี้เป็นระดับหัวหน้าของแผนก เรียกว่า เทียบเท่ากับหัวหน้าแผนกต่างๆ ภายในโรงแรมเช่นเดียวกัน หน้าที่สำคัญของผู้จัดการแผนกก็คือ การบริหารจัดการแผนก การจัดทำงบประมาณประจำปี การตรวจสอบสัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรม และที่สำคัญคือ การดูแลตรวจสอบให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง

  ตำแหน่ง I.T. Manager ควรมีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีโรงแรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี และควรมีประสบการณ์การเปิดโรงแรมใหม่

 • Director of I.T.
  ผู้อำนวยการแผนกไอที ส่วนใหญ่จะดูแลโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักมาก หรือโรงแรมที่มีเครือข่ายหลายแห่ง (ดูแลมากกว่าหนึ่งโรงแรม) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตราฐานของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งควบคุมการสั่งซื้อสินค้า ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วย เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารระดับสูง หรืออาจรวมทั้งเจ้าของกิจการ

  ตำแหน่ง Director of I.T. ควรมีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีโรงแรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการเปิดโรงแรมใหม่มาด้วยไม่น้อยกว่า 1-2 โรงแรม

สำหรับการเรียกชื่อตำแหน่งของเจ้าหน้าที่แผนกไอทีของโรงแรมที่อาจแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น EDP (Electronic Data Processing) IS (Information System) หรือแม้กระทั่ง MIS (Management Information System) แต่ละตำแหน่งก็จะมีการลงท้าย Manager / Assistant / Supervisor และ Officer ซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก

คุณทราบหรือไมว่า แผนกไอที รายงานตรงขึ้นกับแผนกไหน ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นตรงกับหัวหน้าฝ่าย/แผนกบัญชีและการเงิน (Director of Finance)

แต่สำหรับบางโรงแรมขนาดใหญ่ จะขึ้นตรงกับผู้จัดการทั่วไป GM (General Manager) ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดรองจากเจ้าของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษา เสนอแนวความคิดใหม่ๆ รวมทั้งจัดทำงบประมาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม