คำสั่งมาตราฐาน HTML 4.01

HTML5 Tag

การเรียนภาษา ก็ต้องอาศัยการท่องศัพท์ การจะเขียนเว็บเพจ ก็ต้องจดจำคำสั่ง และเพื่อให้การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น บทความนี้จึงได้รวบรวมคำสั่งของ HTML หรือที่เราเรียกว่า แท็ก (Tag) ?สำหรับวิธีการดูว่าอะไรคือแท็ก ให้ดูที่เครื่องหมาย < (อ่านว่าน้อยกว่า) และ > (อ่านว่ามากกว่า)?เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น คำสั่ง ขึ้นบรรทัดใหม่ สามารถใช้แท็ก <br> เป็นต้น

ถึงแม้ว่าภาษา HTML มีการพัฒนาเวอร์ชั่น HTML5 แล้ว แต่คำสั่ง Tag ต่างๆ ส่วนใหญ๋ของ HTML 4 ก็ยังคงใช้งานได้ใน HTML5 เช่นกัน

แท็กสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. แท็กเดี่ยว หมายถึง แท็กที่ไม่ต้องมีคำสั่งปิด เช่น <br> เป็นต้น
  2. แท็กคู่ ?หมายถึง แท็กที่ต้องมีคำสั่งปิด เช่น <font> </font> เป็นต้น

ข้อสังเกตของแท็กคู่ คำสั่งแท็ก ต้องเปิด และปิดจะคล้ายกัน แต่จะใส่เครื่องหมาย / ด้านชื่อแท็ก

แท็ก (Tag) พื้นฐานของคำสั่ง HTML

แท็ก

ความหมาย

ประเภท

หมายเหตุ

<!DOCTYPE> กำหนดชนิดของเอกสาร แท็กเดี่ยว กำหนดเอกสารให้เป็น HTML/XHTML
ในประเภท Strict, Transitional, Frameset
<html> ระบุว่าเป็นเอกสาร HTML แท็กคู่ <html> ?</html>
<body> คำสั่่งกำหนดเนื้อหา แท็กคู่ <body> </body>
<h1> ถึง <h6> คำสั่่งระดับหัวข้อตั้งแต่ 1 ถึง 6 แท็กคู่ <h1> </h1> …
<p> คำสั่่งย่อหน้า แท็กคู่ <p> </p>
<br> คำสั่่งแทรกการขึ้นบรรทัดใหม่ แท็กเดี่ยว
<hr> คำสั่่งตีเส้นแบ่งตามแนวนอน แท็กเดี่ยว
<!–…–> กำหนดข้อความหมายเหตุ แท็กเดี่ยว ใช้สำหรับการอธิบายโค๊ตที่เขียนขึ้นมา และคำสั่งนี้ จะไม่แสดงบนหน้าเว็บ

แท็ก (Tag) เกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษร

แท็ก

ความหมาย

ประเภท

หมายเหตุ

<b> คำสั่งทำข้อความตัวหนา

แท็กคู่

<b> </b>
<font> คำสั่งแบบอักษรและสีข้อความ

แท็กคู่

<font> </font>
<i> คำสั่งกำหนดข้อความตัวเอีียง

แท็กคู่

<i> </i>
<em> คำสั่งสำหรับการเน้นข้อความ

แท็กคู่

<em> </em>
<big> คำสั่งกำหนดให้ข้อความตัวใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

แท็กคู่

<big> </big>
<strong> คำสั่งกำหนดข้อความเน้นหนัก

แท็กคู่

<strong> </strong>
<small> คำสั่งกำหนดข้อความตัวเล็กลงเล็กน้อย

แท็กคู่

<small> </small>
<sup> คำสั่งกำหนดข้อความตัวยก

แท็กคู่

<sup> </sup>
<sub> คำสั่งกำหนดข้อความตัวห้อย

แท็กคู่

<sub> </sub>
<bdo> คำสั่งกำหนดทิศทางของข้อความ?ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย

แท็กคู่

<bdo></bdo>
<u> คำสั่งกำหนดข้อความขีดเส้นใต้

แท็กคู่

<u> </u>

 

แท็ก (Tag) เกี่ยวกับการแสดงผล

แท็ก

ความหมาย

ประเภท

หมายเหตุ

<pre> คำสั่งกำหนดข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า

แท็กคู่

<pre> </pre>
<code> คำสั่งกำหนดข้อความเป็นโค้ดโปรแกรม

แท็กคู่

<code> </code>
<tt> คำสั่งกำหนดข้อความให้มีความกว้างคงตัว

แท็กคู่

<tt> </tt>
<kbd> คำสั่งกำหนดข้อความที่พิมพ์จากคีย์บอร์ด

แท็กคู่

<kbd> </kbd>
<var> คำสั่งกำหนดข้อความเป็นตัวแปร

แท็กคู่

<var> </var>
<dfn> คำสั่งกำหนดข้อความนิยามศัพท์

แท็กคู่

<dfn> </dfn>
<samp> คำสั่งกำหนดข้อความตัวอย่างโค้ด

แท็กคู่

<samp> </samp>
<xmp> คำสั่งกำหนดข้อความที่จัดรูปแบบไว้ก่อน

แท็กคู่

<xmp> </xmp>
<acronym> คำสั่งกำหนดอักษรย่อ

แท็กคู่

<acronym> </acronym>
<abbr> กำหนดอักษรย่อหรือคำย่อ

แท็กคู่

<abbr> </abbr>
<address> คำสั่งเพื่อบอกว่าเป็นที่อยู่เพื่อติดต่อ

แท็กคู่

<address> </address>
<blockquote> คำสั่งกำหนดคำพูดที่ยกมาแบบยาว

แท็กคู่

<blockquote> </blockquote>
<center> คำสั่งกำหนดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

แท็กคู่

<center> </center.
<q> คำสั่งกำหนดคำพูดที่ยกมาแบบสั้น

แท็กคู่

<q> </q>
<cite> คำสั่งกำหนดแหล่งอ้างอิง

แท็กคู่

<cite></cite>
<ins> คำสั่งกำหนดข้อความที่มีเพิ่มเข้ามา

แท็กคู่

<ins> </ins>
<del> คำสั่งกำหนดข้อความที่ลบออกไป

แท็กคู่

<del> </del>
<s> คำสั่งกำหนดข้อความที่มีการขีดฆ่า

แท็กคู่

<s> </s>?
<strike> คำสั่งกำหนดข้อความที่ขีดฆ่า

แท็กคู่

<strike> </strike>

 

แท็ก (Tag) เกี่ยวกับลิงค์และการแบ่งหน้า

แท็ก

ความหมาย

ประเภท

หมายเหตุ

<a> คำสั่งกำหนดตำแหน่งคั่นหน้าหรือการเชื่อมโยง

แท็กคู่

<a> </a>
<link> คำสั่งกำหนดการเชื่อมโยงทรัพยากรภายนอก

แท็กเดี่ยว

<frame> คำสั่งกำหนดเฟรม (หน้าต่างย่อย)

แท็กเดี่ยว

<frameset> คำสั่งกำหนดกลุ่มของเฟรม

แท็กคู่

<frameset> ?</frameset>
<noframes> คำสั่งกำหนดส่วนแสดงแทนเฟรม

แท็กคู่

<noframes> </noframes>
<iframe> คำสั่งกำหนดเฟรมลอยในเว็บเพจ

แท็กคู่

<iframe> </iframe>