Intel CPU Core-i9

Intel cpu core-i9

ซีพียู คือสมองของคอมพิวเตอร์

ขึ้นชื่อว่า “สมอง” ย่อมเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดที่จะทำให้การประมวลผล หรือ “คิด” ได้เร็ว ส่วนสมองของคอมพิวเตอร์ นั่นก็คือ ซีพียู ก็เช่นกัน เป็นตัวช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว แต่จะเร็วแค่ไหน ก็ขึ้นกับความสามารถของซีพียูแต่ละรุ่น ซีพียูในตระกูล Intel Core จะประกอบด้วย Core-i3, Core-i5 และ Core-i7

Intel Core คือ brand ของซีพียูของค่าย Intel ซึ่งคนส่วนใหญ่ทราบดีว่า มีแค่ 3 รุ่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งแต่ละรุ่นก็ออกมาเป็นช่วงๆ หรือ Generation จนถึงปีนี้ 2018 ก็ได้เห็น Gen 8 หรือ Generation ที่ 8

CPU Intel Core-i9

intel core series

แต่ถ้า ต้องการ CPU ระดับ extreme ก็ต้องรุ่นพิเศษคือ Intel Core-i9 ซึ่งสามารถรองรับจำนวน Core ได้มากถึง 18 คอร์ และ 36 เธรด ซึ่งถ้าซื้อซีพียูใหญ่ขนาดนี้ สามารถนำไปตัดต่อวีดีโอขนาด 4K หรือทำวีดีโอ 360 องศาได้อย่างสบายๆ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับคอร์และเธรด

  • จำนวนคอร์ จะมีผลกับความเร็วในการประมวลผล เพราะจำนวนคอร์ ก็คือจำนวนสมองนั้นเอง
  • จำนวนเธรด จำนวนงานที่ทำงานได้ ถ้ามีมาก ก็สามารถทำงานได้ครั้งละมาก

นอกจากนี้ ยังมีอีกค่าหนึ่งที่เรามักเห็นเวลาเลือกซื้อซีพียู นั่นคือ หน่วย GHz ซึ่งหน่วยเป็นความถี่สัญญาณนาฬิกาในซีพียู ตัวอย่างเช่น ความถี่ 1.8GHz ถ้ายิ่งมาก เช่น 2.4GHz ความเร็วในการประมวลผลก็มากขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม จำนวนคอร์ จำนวนเธรด และความถี่สัญญาณนาฬิกา อาจไม่ได้ทำให้การทำงานหรือประมวลผล เร็วขึ้้นเป็นจำนวนเท่าของจำนวนที่มี แต่ผลโดยรวมแล้ว ก็ช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ดีขึ้นแน่นอน อีกอย่าง ก็ขึ้นกับ software ที่ใช้เช่นกันด้วยว่า จะรองรับการทำงานของซีพียูได้มากน้อยแค่ไหน