Elements ที่เลิกใช้ใน HTML5

HTML5 Logo

สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 ซึ่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในปี 2556 นี้ แน่นอนย่อมมีคำสั่งใหม่ๆ น่าใช้มากมากย เพราะเป็นการอัพเกรดจากเวอร์ชั่น 4 มาเป็น 5 เลย แต่อย่างไรก็ตาม HTML5 ได้มีการตัดคำสั่งหรือ Elements ออกไปบางส่วน (ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่า ตัดทำไม) ซึ่งแน่นอน ถ้าเราต้องการใช้ความสามารถของ HTML5 แบบเต็มประสิทธิภาพ ก็ควรตรวจสอบให้ดีว่า มี Elements ไหนบ้างที่เลิกใ้ช้งาน และจะได้ไม่นำไปใช้งานอีก

คุณทราบหรือยังว่า มี Elements ของ HTML 4 ไหนบ้างที่ไม่ใช้แล้วใน HTML5

Elements ที่เลิกใช้ใน HTML5

Elements

คำอธิบาย

<acronym> คำสั่งในการกำหนดอักษรย่อ ใข้สำหรับการอธิบายเพิ่มเติมกับ search engine
<basefont> คำสั่งในการกำหนดขนาดของตัวอักษรทั้งหมดในไฟล์ให้มีค่าตามที่กำหนด
<big> คำสั่งเพิ่มขนาดตัวอักษร
<center> คำสั่งในการจัดเรียงให้อยู่ตรงกับ ทั้งข้อความ และรูปภาพ
<dir> คำสั่งใช้สำหรับการแสดงข้อมูลแบบแจกแจง
<font> คำสั่งในการกำหนดขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร
<frame> คำสั่งในการจัดแบ่งหน้า และแสดงเอกสาร html หลายหน้าในหน้าจอเดียวกัน ใช้คู่กัแท็ก frameset
<frameset> คำสั่งในการจัดแบ่งหน้า และแสดงเอกสาร html หลายหน้าในหน้าจอเดียวกัน ใช้คู่กัแท็ก frame
<noframes> คำสั่งที่ตรวจสอบ browser ว่า ถ้าไม่รองรับคำสั่ง frame ให้มาทำงานในส่วนของ noframes แทน
<strike> คำสั่งสำหรับการขีดเส้นฆ่าข้อความ
<tt> คำสั่งในการกำหนดตัวอักษรแบบ Teletype text

ข้อแตกต่างระหว่าง Tag กับ Elements

  • Tag คือคำสั่ง tag เท่านั้น
  • Elements คือ Tag บวกด้วย attribute (attribute คือรูปแบบคำสั่งหรือส่วนขยาย)