Li-Fi คืออะไร

เทคโนโลยี Li-Fi คำว่า Li-Fi ย่อมาจากคำว่า Light Fidelity เป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารไร้สายเช่นเดียวกับ Wi-Fi ที่เรารู้จักกันดี แต่ Li-Fi จะใช้แสงสว่างในการสื่อสารแทนที่จะใช้คลื่นวิทยุดังเช่นเทคโนโลยี Wi-Fi คือ 802.11ac หรือ เทคโนโลียี 3G/4G/5G และมีผลการทดสอบจริงในออฟฟิค Li-Fi สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว 1 GB ต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่า Wi-Fi ถึง 100 เท่า

Read more