YouTube คืออะไร

ทำความรู้จัก YouTube ให้มากขึ้น YouTube คือภาษาไทยเขียนว่า “ยูทูบ” คือเว็บไซต์ที่ให้ผู้ท่องโลกอินเตอร์เน็ตทั่วไป สามารถแบงปันวีดีโอ เพื่อให้คนอื่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าไปดูได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ปัจจุบัน ยูทูบ เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะนอกเหนือการแบ่งปันวีดีโอแล้ว บริษัท ห้างร้านต่างๆ ยังมีการใช้ ยูทูบในการทำการตลาดออนไลน์อีกด้วย 

Read more