Remote Desktop ฟรี

วิธีการเข้าถึง computer ในระยะไกล สำหรับคนไอทีแล้ว การทำงานทางด้าน support จะต้องมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาของ user ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการ กู้ไฟล์ การซ่อมแซมดิสก์ หรือแม้กระทั่งโปรแกรมในการเข้าถึงจากระยะไกล ประเภท Remote Desktop

Read more