เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Bandwidth

เรื่องของ Bandwidth การใช้บริการเว็บโฮตติ้ง เพื่อเก็บเว็บเพจต่างๆ ของเราที่สร้างขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลอีเมล เราจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่หรือความจุให้เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา เช่น ถ้าเราทำเว็บไซต์เกี่ยวกับรูปภาพ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดค่อนข้่างใหญ่ เราก็จะำเป็นต้องเช่าพื้นที่ที่มีความจุค่อนข้างสูง แล้วคำว่า Bandwidth มีความเกี่ยวกับกับพื้นที่หรือการซื้อบริการเว็บโฮตติ้งอย่างไร

Read more