Power BI จาก Microsoft

ทำความรู้จัก Power BI Power BI คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปแบบของชาร์ทหรือตาราง เพื่อให้สามารถอ่านและนำไปประโยชน์ในทางธุรกิจต่อไป คำว่า BI ย่อมาจาก Business intelligence

Read more