Intel CPU Core-i9

ซีพียู คือสมองของคอมพิวเตอร์ ขึ้นชื่อว่า “สมอง” ย่อมเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดที่จะทำให้การประมวลผล หรือ “คิด” ได้เร็ว ส่วนสมองของคอมพิวเตอร์ นั่นก็คือ ซีพียู ก็เช่นกัน เป็นตัวช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว แต่จะเร็วแค่ไหน ก็ขึ้นกับความสามารถของซีพียูแต่ละรุ่น ซีพียูในตระกูล Intel Core จะประกอบด้วย Core-i3, Core-i5 และ Core-i7

Read more