รู้ลึก รู้จริง เรื่องเทคโนโลยีไร้สาย

Wi-Fi กับ Wireless เทคโนโลยี ชื่อทั้งสองชื่อข้างต้น หลายๆ คน คงรู้จักกันดี แต่ในส่วนของความหมาย หลายๆ คนมักจะถือรวมๆ ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว Wi-Fi (Wireless Fidelity) หมายถึง มาตราฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ Wireless หมายถึง ลักษณะการใช้งานแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆ เช่น รีโมทคอนโทรล, โทรศัพท์บ้านไร้สาย เป็นต้น

Read more