Export เพื่อสำรองข้อมูล กันพลาด

EXPORT  เพื่อสำรองข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บมีความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ หรือเจตนา การสำรองข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมด ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่คนไอทีเข้าใจกันดี การทำสำรองจะเป็นการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล (database) มาเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น CSV, SQL, Text, XML เป็นต้น ?ซึ่งการ Export สามารถสั่งผ่่านได้โดยตรงด้วยโปรแกรม phpMyAdmin

Read more