G Suite คืออะไร

ทำความรู้จักบริการออนไลน์จาก Google ถ้าพูดถึง Cloud คนส่วนใหญ่คงทราบว่า เป็นการทำงานผ่านออนไลน์ โดยที่ผู้ใช้งานหรือบริษัทห้างร้านเอง ไม่จำเป็นต้องมี Server ในการจัดเก็บข้อมูลที่บริษัทของตัวเอง แต่จะมีผู้ให้บริการ Cloud เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการแทน

Read more