Hotel Technology 2020

*ปรับปรุงจากข้อมูลปี 2019 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทคโนโลยีย่อมจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ สมาร์ทโฟน ซึ่งแต่ก่อนมีขนาดใหญ่ ต่อมาพัฒนาเล็กจนกระทั่งเท่าฝ่ามือ  การชาร์จไฟก็สามารถพัฒนาในรูปแบบไร้สายได้แล้ว ดังนั้น องค์กรธุรกิจต่างๆ ก็ย่อมจะต้องมีการปรับปรุงให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม

Read more

ไอที แผนกที่เล็กสุดในโรงแรม

ทำความรู้จักธุรกิจโรงแรมกันสักนิด ธุรกิจโรงแรม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย สาเหตุเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย รายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ดังนั้น โรงแรมในประเทศไทยจึงถือกำเนิดเกิดขึ้นมากมายทุกปี 

Read more