IoT โลกของการออนไลน์

ใครๆ ก็อยู่บนโลกออนไลน์ ถ้าใครเลยดูภาพยนตร์ The Net เมื่อหลายสิบปีก่อน อาจคิดว่า เป็นไปไม่ได้ในเรื่องของการติดตามคนๆ หนึ่งว่า อยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ แต่ผมเชื่อว่า ณ ปัจจุบัน หลายคนหรือคนส่วนใหญ่ อาจยอมรับในเรื่องนี้ได้แล้วว่า เกิดขึ้น และเป็นจริง ส่วนหนึ่งก็เพราะเรามีระบบ GPS (Global

Read more