ISO คืออะไร

อยากถ่ายภาพให้สวย ต้องรู้จัก ISO ISO ย่อมาจาก International Standards Organization หรือบางคนก็อาจพูดว่า ISO Speed ซึ่งหมายถึง ค่าความไวแสง เช่นเดียวกับกล้องสมัยก่อนที่ใช้ฟิล์ม และหมายถึงความไวแสงของฟิล์มนั่นเอง และแต่ก่อนเราสามารถเลือกซื้อฟิล์มที่มีความไวแสงแตกต่งกันและปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อก็คือ แสงสว่าง นั่นเอง ส่วนค่า ISO ของกล้องดิจิตอล หมายถึง ค่าความไวแสงของ Image Sensor นั่นเอง

Read more