Share Location อยู่ที่ไหนก็รู้

อีกหนึ่งความสามารถของ Google Map ผมเชื่อว่า เพื่อนๆ ส่วนใหญ่คงมีการใช้ความสามารถของ Google Map ในการนำทางมาบ้างแล้ว แต่อาจมีส่วนน้อยที่เกิดข้อผิดพลาด ที่ทำให้หลงทางได้เหมือนกัน อาจเป็นเพราะ เส้นทางมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มีใครแจ้งไปทาง Google

Read more