ทำนัด/ยกเลิกประชุม Microsoft Teams

ประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams สืบเนื่องด้วยโรคระบาด ทำให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับทำประชุมออนไลน์ โปรแกรมหลายตัวก็ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Zoom, Google meet หรือแม้กระทั่ง Microsoft Teams และยังมีโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย

Read more