Monopod คืออะไร

อึกหนึ่งอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ สำหรับนักถ่ายภาพ คงรู้จัก Tripods เป็นอย่างดี เพราะหมายถึงขาตั้งกล้อง ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหามือสั่นเวลาถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี ลักษณะของ Tripods มีขาตั้งกล้อง 3 ขา (คำว่า Tri หมายถึง 3) ดังนั้น ช่วยให้สะดวกมากในการถ่ายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มือจับ แล้ว monopod หล่ะ อะไรคือ monopod แล้วดีกว่า tripods อย่างไร Monopod คืออะไร Mono หมายถึง 1 ดังนั้น monopod หมายถึง ขาตั้งกล้องที่มีแค่ขาเดียว มีหลายๆ คนสับสนว่า มีขาเดียวแล้วจะถ่ายภายได้อย่างไร หลักการใช้งานของ monopod อย่างง่ายๆ ก็คือ ใช้สำหรับยึดกล้องไว้ไม่ให้เคลื่อนแทนการใช้มือจับและถ่ายภาพ ซึ่่งให้ความมั่นคงกว่า ป้องกันภาพสั่นไหวได้ดีกว่า สามารถจับตั้ง monopod ในแนวตั้งเหมือนไม้เท้า และที่สำคัญมีน้ำหนักเบา ทำให้พกพาได้สะดวกกว่า Tripods ทั่วไป  แต่ก็ต้องขึ้นกับการนำไปใช้งานของแต่ละคน ทิปการใช้งาน monpod ตั้งในแนวตั้ง เพื่อตั้งกล้องให้ตรง เพื่อถ่ายได้สะดวกจะได้ไม่เคลื่อน ติดกล้องด้านบน และยืนกล้องไปด้านหน้า เพื่อถ่ายตัวเอง สวยกว่าใช้มือยื่นออกไปมาก เพราะได้ระยะที่ไกลกว่า ราคา monopod มีหลักตั้งแต่หลักหลายร้อยบาทขึ้นไป จนถึงหลักหลายพันบาท ส่วนยี่ห้อของ monopod ก็มีหลากหลายเมื่ออุปกรณ์อื่นๆ เช่น Benro, Giottos, Manfrotto, Silk และ Velbon เป็นต้น

Read more