OS X คืออะไร

ทำความรู้จักระบบปฏิบัติการกันก่อน สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จำเป็นจะต้องรู้จักระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ ควบคุม สั่งการ และประสานงานให้คนและเครื่องคอมฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ mac ต้องมี สำหรับ OS X ก็เป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่ง ที่เป็นของค่าย Apple ที่เรารู้จักกันดี

Read more