AI กับ PowerPoint

AI คืออะไร AI ย่อมาจากคำว่า “Artificial Intelligence” ถ้าแปลเป็นไทยคนส่วนใหญ๋มักใช้คำว่า ปัญหาประดิษฐ์ หรือจะแปลเป็นไทยอีกครั้ง ก็น่าจะหมายถึง การที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีสมอง สามารถคิดและตอบคำถามของเราได้โดยมีการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาประมวลผล

Read more

อ่านก่อน ก่อนเริ่มใช้ Office 365

ทำความรู้จักลักษณะการใช้งาน Office 365 การใช้งาน Office 365 จะเริ่มต้นจากการใช้ Email เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังพ่วงด้วยความสามารถการทำงานบนคลาวด์ของโปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / PowerPoint) โดยผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft บน Computer

Read more