Windows End of Support หมายถึงอะไร

คนใช้ Windows ควรเข้าใจ สืบเนื่องมาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มักใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลัก ที่ผ่านมา Microsoft มักจะมีการอัพเกรด Windows เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น อัพเกรด Windows 7 เป็น Windows 8 จาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 และจาก Windows 8.1 เป็น Windows 10 เป็นต้น

Read more