Webmail คืออะไร

ปกติคุณใช้อีเมลของค่ายไหน สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะมีอีเมลเป็นของตนเอง ซึ่งมักจะใช้บริการฟรีของผู้ใ้ห้บริการระดับโลกอย่าง Gmail, Yahoo, หรือ Outlook เป็นต้น คุณทราบหรือไม่ว่า การใช้บริการเหล่านี้ เป็นการใช้งานผ่าน webmail ทั้งสิ้น ดังนั้น จะถ้าแปลคำว่า webmail คืออะไร สามารถตอบได้ทันทีได้เลยว่า

Read more