ทำความรู้จัก IP PBX อย่างง่าย

เทคโนโลยีใหม่ของระบบโทรศัพท์ การใช้งานโทรศัพท์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างร้านทั่วไป ยังคงมีการใช้งานโทรศัพท์แบบพื้นฐาน แต่หลายๆ องค์กรก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือเข้ามาร่วมใช้ในการติดต่อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากโทรศัพท์ภายในบริษัทยังมีความจำเป็น ดังนั้น การพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อเทคโนโลยที่ว่า IP PBX

Read more