Wi-Fi Sense คำสั่งใหม่ของ Windows 10

ประกาศจาก Microsoft ! คำสั่ง Wi-Fi Sense ถูกยกเลิกแล้ว สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 เวอร์ชั่น 1803 เป็นต้นไป  แบ่งปันการใช้งาน Wi-Fi เพื่อนๆ หลายคน คงเคย Share การใช้

Read more