SSD หน่วยความจำของยุคนี้ ยุคหน้า

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแห่งอนาคต ยุคต่อไปของฮาร์ดดิสก์ ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ คงต้องรู้จักฮาร์ดดิกส์กันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นชิ้นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเก็บโปรแกรม เก็บข้อมูลสำคัญๆ ของเรา ดังนั้น ถ้าฮาร์ดดิกส์มีปัญหา ย่อมทำให้ข้อมูลและงานของเราเสียหายได้ และย่ิงถ้าเป็นข้อมูลสำคัญๆ เช่น ข้อมูลทางการเงิน

Read more