ไฟล์ขนาดไหนเล็ก หรือใหญ่กว่ากัน

หน่วยวัดความจุของคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อสินค้าตามท้องตลาด ส่วนใหญ่เราจะเลือกซื้อเป็นกรัม กิโลกรัม สำหรับคอมพิวเตอร์ก็มีหน่วยวัดขนาดความจุของไฟล์ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีชื่อเรียกคล้ายๆ กัน อย่างเช่น ไบต์ (Byte) หรือ กิโลไบต์  (KiloByte) เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม เราควรทราบชื่อและขนาดความจุของไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ จะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวก และลดปัญหาการใช้งาน

Read more