VLAN คืออะไร

ระบบเครือข่าย การทำงานในสำนักงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ นั่นก็คือข้อมูล ดังนั้น การจะให้ป้องกันข้อมูลของแผนกบริหาร ไม่ให้แผนกทั่วไปอื่่นๆ สามารถมองเห็นได้ หรือแอบไปเปิดดู วิธีงายๆ อย่างหนึ่งที่มักทำคือ การแบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ โดยอาจแยกเป็นแผนกต่างๆ แต่ละแผนก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้ วิธีการแบ่งแยกระบบเครือข่ายภายในองค์กรแบบนี้ จะมีการแยกเป็น โดเมนส์ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า VLAN 

Read more