Wide Area Network คืออะไร

ทำความรู้จัก Wide Area Network  Wide Area Network  หรือเรียกย่อๆ ว่า WAN (อ่านว่า แวน) คือเครือข่ายบริเวณกว้าง ที่ครอบคลุมพื้นที่ข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ หรือทั่วโลกกันเลย ซึ่ง WAN จะมีความหมายตรงกันข้ามกับ Local Area Network หรือ LAN  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายภายในสำนักงานเล็กๆ  หรือภายในอาคารเดียวกัน มีระยะทางส่วนใหญ่ไม่เกิน 2-3 กิโลเมตร เท่านั้น  สรุปสั้นๆ ก็คือ WAN ครอบคลุมพื้นที่ได้ไกลกว่า

Read more