ทิป หา product key บน Windows, Office

Product Key คืออะไร สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows คงทราบว่า เวลาที่เราต้องการติดตั้งโปรแกรม เราจำเป็นจะต้องมี Product key หรือ Serial Number เพื่อให้ในระหว่างการติดตั้ง หรือหลังการติดตั้งก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการติดตั้งไปแล้ว และเราลืม product key อาจมีปัญหาในกรณีที่เราต้องการติดตั้ง่ Windows ใหม่ ซึ่งอาจมาจากหลายๆ เหตุผล เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัส หรือ คอมพิวเตอร์แฮ้งค์บ่อยๆ  

Read more