Wi-Fi Sense คำสั่งใหม่ของ Windows 10

wi-fi-sense settings

ประกาศจาก Microsoft !
คำสั่ง Wi-Fi Sense ถูกยกเลิกแล้ว สำหรับผู้ใช้งาน
Windows 10 เวอร์ชั่น 1803 เป็นต้นไป 

แบ่งปันการใช้งาน Wi-Fi

เพื่อนๆ หลายคน คงเคย Share การใช้ 3G บนสมาร์ทโฟนกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแชร์เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนแท็บเล็ต หรือบนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ซึ่งเราเรียกว่า Personal Hotspot (บนไอโฟน) หรือ Tethering (บนแอนดรอยด์) แต่สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 เราสามารถแบ่งปันการใช้งาน Wi-Fi ได้โดยตรงผ่านความสามารถใหม่ที่ชื่อว่า Wi-Fi Sense  ความสามารถนี้มาตั้งแต่ Windows Phone 8.1 ของ Microsoft Windows Phone ครับ

การแบ่งปันการใช้งาน Wi-Fi โดยปกติ ถ้ามีเพื่อนมาบ้าน หรือสำนักงาน เวลาเราต้องการให้เพื่อนๆ เชื่อมต่อ Wi-Fi สิ่งสำคัญที่เราต้องทำคือ เราจำเป็นจะต้องบอกชื่อ Wi-Fi หรือที่เราเรียกว่า SSID รวมทั้งตั้งบอกรหัสผ่านด้วย จึงจะสามารถเชื่อมต่อได้

Wi-Fi Sense คืออะไร

Wi-Fi Sense คือ ความสามารถที่มาพร้อมกับ Windows 10 ในการแบ่งปันหรือ Share การเชื่อมต่อ Wi-Fi  โดยสามารถเชื่อมต่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน และผู้เชื่อมต่อก็ไม่เห็นรหัสผ่านด้วยเช่นกัน การอนุญาติให้เชื่อมต่อสามารถทำผ่าน Outlook.com, Skype contacts หรือแม้แต่ Facebook account ก็สามารถ

ระวัง Share Wi-Fi โดยไม่รู้ตัว

เนื่องจาก Wi-Fi Sense จะมีการตั้งค่าเริ่มต้น และอนุญาติให้เปิดใช้งาน ดังนั้น สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 ควรตรวจสอบการตั้งค่า Wi-Fi Sense ก่อน และถ้าต้องการปิดการอนุญาติการแบ่งปัน Wi-Fi สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

วิธีการเปิด-ปิด Wi-Fi Sense

Wi-Fi Sense main-screen

 1. คลิกปุ่ม Start
 2. เลือกคำสั่ง Settings
 3. เลือก Network & Internet
 4. ที่หัวข้อ Wi-Fi คลิกเลือก Manage Wi-Fi settings
 5. จะพบหน้าต่าง Wi-Fi Sense
 6. ให้คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ เพื่อปิดการแบ่งปันหรือ Share
  • Outlook.com contacts
  • Skype contacts
  • Facebook friends

share Wi-Fi Sense

กรณีที่ต้องการเปิดการแบ่งปันหรือ Share เราจะต้องใส่รหัสผ่านในหัวข้อ Manage known networks บน Wi-Fi ของเราด้วย (เพื่อเป็นการยืนยัน)